Projektai

Tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“

Pirmasis tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“ Jurbarko kultūros centre vyko 2009 m. Su trumpa pertrauka antrasis festivalis vyko 2013 metais. Nuo 2013 metų tęstinis tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“ kas dveji metai į Jurbarką sukviečia liaudiškų šokių kolektyvus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Moldovos, kitų šalių. Projektu siekiama reprezentuoti liaudies šokio meną visose amžiaus ir socialinėse grupėse, puoselėti regiono savitumo, autentiškumo ir kultūros tradicijas.

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Mituvos sūkuriai“

Pirmasis respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Mituvos sūkuriai“ Jurbarke vyko 1979 m. gruodžio 8 d. Iki 1981 metų festivalis vyko kasmet. Vėliau festivalis vyko su ilgomis pertraukomis 1983, 1988,1996 metais. Nuo 2016 metų tęstinis respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Mituvos sūkuriai“ organizuojamas kas dveji metai, į Jurbarką sukviečia geriausius Lietuvos vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvus. Projektu siekiama užtikrinti Dainų švenčių tradicijų tęstinumą, puoselėti krašto tradicijas.

Respublikinis šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijos“

Nuo 2016 metų vykdomas tęstinis projektas, kasmet suburiantis draugėn šiuolaikinio šokio kolektyvus iš visos Lietuvos. Projektu siekiama populiarinti šokio meną, supažindinti visuomenę su šiuolaikinio šokio stilių įvairove, suburti bendravimui ir bendradarbiavimui skirtingą nuomonę šokio mene turintį jaunimą, ugdyti pagarbą ir toleranciją, sceninės kultūros, mados, bei šokio raidos suvokimą, siekti, kad šokis jaunimui taptų malonia laisvalaikio edukacine bei prevencine priemone.

Respublikinė kapelų šventė „Pamituvio armonika“

Nuo 1998 metų vykdomas tęstinis projektas, kasmet organizuojamas Jurbarke. „Pamituvio armonika“ – teatralizuota tradicinės liaudies muzikos puoselėjimo ir populiarinimo šventė, kiekvieną kartą turinti vis kitą temą. Projektu siekiama sudaryti galimybę žiūrovams ir jame dalyvaujantiems kolektyvams susipažinti su įvairių šio žanro kolektyvų veikla, meistriškumu bei skirtingų etnografinių regionų tradicine muzika, paskatinti dalyvius turtinti savo repertuarą naujais kūriniais ir naujomis išraiškos priemonėmis.

Teatro meno šventė „Senjorai ir jaunystė“

Tęstinis projektas, organizuojamas kas dveji metai. 2001 metais pirmą kartą buvo surengtas minifestivalis. Teatro meno šventėje „Senjorai ir jaunystė“ dalyvauja Lietuvos ir užsienio mėgėjų teatrai, pristatantys savo naujausius spektaklius. 2016 metais įsteigtu operos solisto Vlado Baltrušaičio apdovanojimu „Veidu į Lietuvą” nominuojamas muzikaliausias šventės teatras bei muzikaliausi vyriško ir moteriško vaidmenų atlikėjai. Projektu siekiama sudaryti galimybes kūrybiškai bendrauti teatro senjorams ir jaunimui, ugdyti kartų tarpusavio pagarbą per bendrą kūrybinį darbą: spektaklių stebėjimą, analizavimą bei dalyvavimą bendrame kūrybiniame procese.

Profesionalaus meno šventė „Susitikimai“
Profesionalaus meno šventė „Susitikimai“ Jurbarko kultūros centre buvo vykdoma nuo 2005 m. iki 2012 m. kasmet. Nuo 2012 metų projekta vykdomas kas dveji metai.
Šventėje dalyvauja profesionalūs muzikantai, teatrai, spektaklių ir kino kūrėjai bei atlikėjai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Šventės renginiai orientuoti į kamerinius, nepramoginius koncertus ir spektaklius, jaunųjų menininkų, ypatingai kraštiečių, darbus, taip pat į profesionalius spektaklius vaikams. Projektu siekiama pristatyti provincijos žiūrovui klasikinius įvairių meno rūšių, žanrų ir stilių kūrinius, propaguoti kraštiečių menininkų kūrybą.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo kūrybinės dirbtuvės-festivalis „Vaivorykštė“

Tęstinis projektas vykdomas nuo 1995 metų, vykstantis kas dveji metai. Tarptautinių vaikų ir jaunimo kūrybinės dirbtuvių-festivalio „Vaivorykštė“ metu Jurbarko miesto ir rajono jaunimui sudaroma galimybė stebėti geriausių Lietuvos ir užsienio vaikų ir jaunimo teatrų spektaklius, profesionalių teatrų bei atlikėjų pasirodymus ir koncertus. Festivalyje dalyvaujančių teatrų aktoriai savo meistriškumą kelia profesionalių aktorių vedamose teatro kūrybinėse laboratorijose. Projektu siekiama suburti geriausius Lietuvos vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrus bendram projektui, kuris skirtas rizikingiausioms amžiaus grupėms – paaugliams ir mokykliniam jaunimui, mažinti sociokultūrinę atskirtį Jurbarko krašte, didinti mėgėjų ir profesionalaus meno prieinamumą.

Klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“

Nuo 2011 metų organizuojamas tęstinis, kiekvienais metais Girdžių kaime vykstantis projektas. Klojimo teatrų šventės „Girdžių krivūlė“ metu scenoje pasirodo geriausi klojimo teatrų kolektyvai iš įvairių Lietuvos regionų. Projektu siekiama padėti kaimo teatrų kolektyvams įgyti daugiau vaidybinės, sceninės patirties, suteikti daugiau galimybių pasirodymams, sudaryti galimybę atokiau gyvenantiems Girdžių seniūnijos (ir ne tik) gyventojams tapti kultūrinio renginio dalyviais.

Respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“

Nuo 2018 metų Skirsnemunės miestelyje vykstantis projektas. Respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“ kasmet sukviečia geriausius Lietuvos mėgėjų teatrus. Projektu siekiama skatinti turiningą miestelio gyventojų užimtumą, kultūrinį aktyvumą, aktyvinti kultūrinius mainus.

Meno terapijos diena „Teatro karštinė“

Tęstinis projektas organizuojamas nuo 2015 metų ir vykstantis kasmet kovo mėnesį tarptautinės teatro dienos proga. Meno terapijos dienos „Teatro karštinė“ metu vaikai ir jaunimas edukaciniais, žaidybiniais bei praktiniais užsiėmimais supažindinami su kūrybiniu darbu „teatro virtuvėje“. Projektu siekiama, atskleidžiant teatrinio meno daugiafunkciškumą ir patrauklumą, plėsti vaikų ir jaunimo meninio ugdymo galimybes bei skatinti laisvalaikį įprasminti menu.

Jaunimo kūrybos vakaras „mEfektas“

Tęstinis, nuo 2017 metų organizuojamas vienintelis toks Jurbarko rajone, projektas, kuriame dainuojantis, šokantis, grojantis jaunimas gali viešai pristatyti savo talentus ir rungtis dėl prizų. Projektu siekiama skatinti įvairių institucijų bendradarbiavimą paauglių ir jaunimo meninio ugdymo srityje, sudaryti galimybę jaunimui dalyvauti kultūros kūrimo ir vartojimo procese, ugdyti jaunų asmenybių kūrybiškumą, plėsti paauglių ir jaunimo meninio ugdymo galimybes bei skatinti laisvalaikį įprasminti kūryba.

Kūrybinis maratonas „Eikš artyn“

Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ aktorių įgyvendinamas nuo 2015 metų tęstinis projektas, kurio metu atokių vietovių jaunimui pristatomi įvairūs teatriniai užsiėmimai, suteikiama galimybė pamatyti jaunimo problemas gvildenantį bendraamžių sukurtą spektaklį. Projektu siekiama pasiūlyti mažiau galimybių turinčiam jaunimui teatro meno užsiėmimus, skirtus ugdyti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir skatinti teigiamą vystymąsi, padidinti galimybes aktyviai dalyvauti ir įsitraukti per bendraamžių mentorystę ir savirefleksiją.
Nuo 2016 metų projektas vykdomas kas dveji metai.

Džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai“

Nuo 2018 metų vykdomas tęstinis projektas, kurio metu džiazo bei estradine muzika besidominčiam jaunimui ir suaugusiesiems suteikiama galimybė vystyti savo gebėjimus, mokantis iš geriausių tos srities pedagogų. Projektu siekiama apjungti įvairaus amžiaus muzikuojantį ir šokantį jaunimą bei suaugusiuosius bendrame menų projekte, skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, tobulinti rajono menininkų atlikimo kompetencijas, muzikavimo lygį.

Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“

Nuo 1999 metų organizuojamas tęstinis projektas. Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“ kasmet pavasarį į Jurbarką sukviečia Jurbarko krašto ir kitų regionų vokalinius kolektyvus ir atlikėjus. Projektu siekiama populiarinti vokalinę muziką, palaikyti kūrybinius ryšius su kitais kolektyvais, skatinti kolektyvus ieškoti geriausių galimybių savo meniniams gebėjimams ugdyti.

Chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“

Tęstinis projektas, vykdomas nuo 2017 metų. Chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“ – viena didžiausių chorų švenčių Jurbarko rajone. Projektu siekiama mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų miestų ir provincijos, populiarinti chorinę muziką, užmegzti ir puoselėti chorų dialogą su vietos bendruomene, palaikyti kūrybinius ryšius, sudaryti palankias sąlygas meninei raiškai, spartesnei jų integracijai į rajono kultūrinį gyvenimą bei stiprinti vietos kultūrinį identitetą.

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Jubilate“

Nuo 2021 metų organizuojamas sakralinės muzikos festivalis. Tarptautiniu sakralinės muzikos festivaliu „Jubilate“ siekiama bendradarbiauti su žymiausiais Lietuvos profesionaliosios muzikos meistrais bei juos atstovaujančiomis įstaigomis, supažindinti su vargonais moksleivius bei suaugusius. Pažintinė festivalio projekto sritis skirta moksleivių, jaunimo bei suaugusių turistinėms grupėms. Edukacijos tikslas ir priemonės – koncertuose reprezentuoti sakralinę muziką.

Tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“

Tęstinis nuo 2006 metų vykdomas projektas. Tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“ kas dveji metai į Jurbarką sukviečia ne tik folkloro kolektyvus iš įvairių Lietuvos regionų, bet ir iš užsienio. Projektu siekiama praturtinti rajono etnokultūrinį gyvenimą dainuojamojo folkloro ir liaudies amatus bei maisto paveldą pristatančiu renginiu, supažindinti žiūrovus, ypač – vaikus ir jaunimą, su Lietuvos bei užsienio šalių folkloru, tautiniais rūbais, amatais bei tradiciniais patiekalais.

Panemunės pilies muzikos festivalis „Senosios muzikos vakarai Panemunės pilyje“

Panemunės pilis savo išskirtine architektūra yra autentiškiausia Lietuvos rezidencinė pilis. Šiandien Panemunės pilyje veikia Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) kuruojamas muziejus-galerija, apžvalgos bokštas ir kitos erdvės. 2023 metais čia pradėtas rengti Panemunės pilies muzikos festivalis „Senosios muzikos vakarai Panemunės pilyje“. Organizatoriams labai svarbi projekto kultūrinė bei meninė vertė, todėl senosios muzikos koncertams ir edukacijoms kviečiami profesionalūs atlikėjai, turintys pripažinimą Lietuvoje bei užsienyje. Šio projekto pagrindinis tikslas yra skleisti aukštąją kultūrą – senąją muziką – Tauragės apskrityje, supažindinti su muzikos menu įvairias amžiaus grupes.

2023 metais Jurbarko kultūros centro įgyvendinti projektai žr. čia.

2022 metais Jurbarko kultūros centro įgyvendinti projektai žr. čia.

2021 metais Jurbarko kultūros centro įgyvendinti projektai žr. čia.

 


Spausdinti   El. paštas